Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY ONLINE KOUČINK, CO MÁ KOULE

Pomáháme vám cvičit. Jmenujeme se „Železná koule“ a zde se dozvíte pravidla („Podmínky“), užívání mobilní aplikace Online koučink, co má koule. Tato pravidla se samozřejmě řídí zákony České republiky, zejména tím občanským č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

POJMY

Mobilní aplikace je pro účely těch Podmínek aplikace „Online koučink, co má koule“ (dále také jako “Služba”), kterou si můžete stáhnout do svého mobilního zařízení prostřednictvím obchodu Apple App Store nebo Google Play Store a provozovat ji na svém mobilním zařízení. Další informace o Službě naleznete na webových stránkách https://www.zeleznakoule.cz/online

Provozovatelem aplikace je společnost Železná koule, s.r.o., se sídlem Křemencova 178/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 331353, IČ: 09129049 (dále jen “Železná koule”, “my”, “nás” nebo “naše”).

Uživatelem aplikace je osoba, která se registruje přes mobilní aplikaci do naší online Služby.

1. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

1.1. Tyto Podmínky upravují podmínky užívání mobilní aplikace „Online koučink, co má koule“, kterou vlastní a provozuje Provozovatel.

1.2. Uživatel se musí seznámit s těmito Podmínkami, jinak nebude vědět, co v nich je a nebude moci využívat náš online program v mobilní aplikaci. Zároveň se uživatel musí seznámit se Zásadami ochrany osobních údajů.

1.3. Přístup uživatele ke Službě a jejímu používání je podmíněn souhlasem s těmito Podmínkami a jejich dodržováním. Tyto Podmínky se vztahují na každého, kdo má přístup ke Službě nebo ji používá. Souhlas s těmito Podmínkami dá uživatel najevo během registrace a vytvoření osobního účtu do online programu a zaváže se tak dodržovat pravidla zde uvedená, i kdyby mu přišla přísná, a to kliknutím na tlačítko “Vytvořit účet” nebo podobné pole na mobilním zařízení.

1.4. Pokud uživatel s jakoukoli částí Podmínek nesouhlasí, nesmí se účastnit našeho online programu.

1.5. Možnost u nás cvičit není vymahatelná a Provozovatel má právo členství zamítnout před jeho vznikem nebo i v průběhu trvání členství – a to i bez udání důvodu. Provozovatel bude takto postupovat například v těch případech, kdy by členství určitého konkrétního uživatele mohlo ohrozit dobré jméno Provozovatele.

2. ONLINE PROGRAM – REGISTRACE A UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Aby Uživatel mohl využívat Online koučink, co má koule, musí splňovat všechny právní požadavky země svého bydliště (Česká nebo Slovenská republika). Pokud je uživatel podle právních předpisů země svého bydliště nezletilý, musí Online koučink, co má koule používat pouze pod přísným dohledem svého zákonného zástupce. Objednáním naší Služby v mobilní aplikaci a dokončením registrace uživatel prohlašuje, že veškeré registrační informace, které Provozovateli poskytuje, jsou a budou pravdivé, přesné a úplné. Souhlasí s tím, že bude informace ve své registraci aktualizovat v případě jejich relevantní změny.

2.2. Pokud má uživatel zájem používat Online koučink, co má koule, musí si stáhnout a nainstalovat mobilní aplikaci z Apple App Store nebo Google Play Store, zaregistrovat se a založit si osobní uživatelský účet. Bez předchozího písemného souhlasu od nás nesmí uživatel ve svém uživatelském jménu použít názvy domén nebo webové adresy URL. Bez zadání údajů označených jako povinné není možné registraci dokončit. Během registrace je uživatel požádán o pečlivé prostudování a následné přijetí těchto Podmínek a našich zásad ochrany osobních údajů. Před odesláním objednávky bude uživatel vyzván ke kontrole jejího obsahu.

2.3. Po registraci uživateli z bezpečnostních důvodů nejprve zašleme e-mail, ve kterém jej požádáme o ověření registrace kliknutím na tlačítko “Potvrdit účet” nebo podobné pole. Po kliknutí na toto tlačítko bude uživatel přesměrován na webovou stránku, kde bude registrace definitivně potvrzena. Teprve poté bude proces registrace dokončen. Po provedení registrace bude uživateli zaslán e-mail s potvrzením přijetí objednávky Služby a se zněním těchto Podmínek.

2.4. Uživatelský účet Online koučinku, co má koule lze můžete založit také pomocí účtu uživatele na Apple ID. V případě registrace prostřednictvím stávajícího účtu je uživatel povinen zkontrolovat správnost údajů přenesených z jeho stávajícího účtu a v případě jejich nesprávnosti je neprodleně opravit. Proces registrace je dokončen, jakmile jsou zadány údaje účtu uživatele a potvrzeno jejich použití.

2.5. Po registraci do Služby uživateli umožníme využívat jeho osobní uživatelský účet včetně služeb a informací, které jsou bezplatné v rámci zkušební verze online programu. Některé funkce však mohou být dostupné až po zaplacení poplatku za členství v online programu.

2.6. Při instalaci mobilní aplikace Online koučink, co má koule je smlouva mezi uživatelem a Provozovatelem uzavřena v okamžiku, kdy v příslušném obchodě s aplikacemi uživatel klikne na pole “Instalovat” a zadá své heslo (je-li vyžadováno). Upozorňujeme, že smlouva mezi uživatelem a Železnou koulí se netýká vztahu mezi uživatelem a dodavatelem obchodu s aplikacemi – Apple App Store nebo Google Play Store.

2.7. V případě zakoupení předplatného online programu smlouva mezi uživatelem a Provozovatelem vznikne ve chvíli, kdy v rámci nákupu v aplikaci uživatel klikne na tlačítko “Koupit nyní” nebo podobné pole a v případě potřeby zadá své heslo.

3. CENA ONLINE PROGRAMU

3.1. Online koučink, co má koule nabízí online Službu jako placenou se 14denním zkušebním programem v mobilní aplikaci zdarma. Provozovatel může poskytnout Službu i bezplatně, pokud se tak rozhodne (např. z marketingových důvodů).

3.2. Využívání mobilní aplikace Online koučink, co má koule si uživatel může vyzkoušet zdarma v rámci zkušební verze online programu na zkušební dobu 14 dnů. V rámci zkušební verze online programu bude mít přístup pouze k některým funkcím a informacím, neomezený přístup k obsahu mobilní aplikace lze získat pouze předplacením členství. Pro zahájení zkušební verze programu budeme vyžadovat poskytnutí platebních údajů. Poskytnutím těchto údajů se začne počítat zkušební období 14 dnů. Poskytnutím platebních údajů zároveň uživatel vyjadřuje souhlas s tím, že první den po skončení 14denního zkušebního období může být zahájeno automatické účtování platby za zvolené předplatné online programu na základě opakovaného účtování. Pokud s tímto účtováním uživatel nesouhlasí, musí příslušné předplatné online programu zrušit před koncem 14denního zkušebního období.

3.3. Členství v online programu se zpravidla hradí na bázi měsíčního poplatku či dle zvoleného programu. Aktuální ceník s přehledem všech typů online programů lze najít vždy v mobilní aplikaci. Železná koule si vyhrazuje právo změnit cenu předplatného online programů. Změny cen předplatného online programu vstoupí v platnost na začátku dalšího období předplatného následujícího po datu změny ceny. Pokud to místní zákony umožňují, akceptuje uživatel novou cenu tím, že bude pokračovat v používání Služby poté, co změna ceny vstoupí v platnost. Pokud se změnou ceny uživatel nesouhlasí, má právo změnu odmítnout odhlášením odběru placené Služby předtím, než změna ceny vstoupí v platnost.

3.4. Členství v online programu lze koupit a si zaplatit pouze prostřednictvím nákupu v mobilní aplikaci. Služba bude účtována dle aktuálního ceníku Online programu, co má koule dodavatelem obchodu s aplikacemi Apple App Store nebo Google Play Store. Konkrétní platební podmínky a platební metody určuje Apple App Store nebo Google Play Store. Platební podmínky Apple App Store nebo Google Play Store je třeba před provedením platby pečlivě prostudovat.

3.5. Pokud nám vzniknou jakékoliv náklady a/nebo výdaje z důvodu odmítnutí platby, které zaviní uživatel (např. z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu nebo již vyčerpaného limitu kreditní karty), jsme oprávněni uživateli skutečně vzniklé náklady a/nebo výdaje vyúčtovat. Vyhrazujeme si právo uplatnit další nároky za opožděné platby.

3.6. Uhrazené členství v online programu je nevratné, výjimky mohou stanovit pouze tyto Podmínky.

3.7. V případě neuhrazení měsíčního poplatku včetně případů zamítnutí platby bankou je členství v online programu automaticky přerušeno (resp. posléze ukončeno) bez náhrady.

4. OBSAH ONLINE KOUČINKU, CO MÁ KOULE

4.1. Online koučink, co má koule obsahuje tréninkové programy a výživové poradenství.

4.2. Online tréninky obsahují instruktážní videa s komentářem týkajícím se správného provedení cviků, rozpis tréninků a tréninkový plán a případně i další obsah. Jeden trénink trvá zpravidla přibližně 60 minut. Konkrétní programy, které lze v mobilní aplikaci objednat, jsou specifikovány přímo v mobilní aplikaci a na webu Provozovatele. Vždy je možné se účastnit pouze jednoho programu, pokud není výslovně na webu uvedeno jinak. Program se konkrétnímu uživateli zobrazuje postupně, aby bylo možné dodržet jeho progres.

4.3. Provozovatel může konkrétní program upravit a konkrétní trénink jednostranně z vážných důvodů zrušit a nahradit ho jindy.

4.4. Uživatel si v mobilní aplikaci vybere konkrétní program včetně výživového poradenství. Jednotlivé tréninky, které se dle programu každý týden aktualizují, jsou uživateli přístupné kdykoli a kdekoli, uživatel tak může cvičit podle vlastního uvážení - tréninky nejsou vázané na určitý konkrétní čas.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PŘI ÚČASTI V ONLINE KOUČINKU, CO MÁ KOULE

5.1. Uživatel musí dosáhnout věku minimálně 15 let. Je-li mladší, přebírá plnou odpovědnost za bezpečí nezletilého uživatele jeho zákonný zástupce.

5.2. Nejsme doktoři. Provozovatel nenese odpovědnost za aktuální zdravotní stav uživatele. Uživatel musí být při využívání Služby v dobrém zdravotním stavu. Každá účast v online tréninku a ve službě výživového poradenství je na vlastní nebezpečí, Provozovatel nezodpovídá za možná zranění či následně způsobené zdravotní problémy. Je tedy logicky zakázáno provozovat sportovní aktivity v případě nemoci, zranění, pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků apod.

5.3. Pokud jste si vědomi jakéhokoli zdravotního problému, doporučujeme před zahájením používání naší Služby lékařskou konzultaci. Návštěvu lékaře doporučujeme zejména, pokud máte některé z následujících zdravotních diagnóz: kardiovaskulární onemocnění, plicní nebo respirační onemocnění, problémy s páteří a/nebo klouby, neuromuskulární onemocnění, dále po chirurgických zákrocích. V případě výživového poradenství jste povinni si ověřit, že všechny námi doporučené potraviny a živiny neobsahují nic, na co jste alergičtí nebo co by u vás mohlo vyvolat potravinovou intoleranci.

5.4. Upozorňujeme, že námi nabízené tréninky a koučování by neměly absolvovat děti, těhotné ženy a kojící matky.

5.5. Při cvičení je uživatel povinen dbát na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních. Uživatel je povinen řídit se instrukcemi trenéra a instrukcemi uvedenými v online programu a obstarat si na své náklady nutné pomůcky a nářadí.

5.6. Uživatel může konzultovat i konkrétní otázky předem vymezeným způsobem v rámci mobilní aplikace a zpravidla ve zvláštní facebookové skupině. Pokud si není jistý konkrétním cvikem, dokonce má povinnost tuto konzultaci využít, aby předešel případnému poškození zdraví.

5.7. Nemůžeme bohužel zaručit, že využívání naší Služby přinese výsledky, po kterých by uživatel toužil. Neslibujeme ani negarantujeme žádné svalové přírůstky, úbytek tuku apod. Skutečný výsledek tréninku závisí na mnoha faktorech, které nelze ovlivnit (genetika, fyzické dispozice a zdravotní předpoklady atd.).

5.8. Uživatel je povinen uchovávat své heslo do mobilní aplikace v tajnosti.

5.9. Online koučink, co má koule nabízí speciální propagační akce, například programy odměn. O těchto nabídkách může být uživatel informován prostřednictvím našeho newsletteru pouze v případě, že poskytne potřebný souhlas se zasíláním takových nabídek. Tyto nabídky jsou obvykle nabízeny pouze po omezenou dobu.

5.10. Železná koule neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané záruky ani záruky jakéhokoli druhu ve vztahu ke Službě, licenci nebo jakémukoli souvisejícímu obsahu poskytovanému v rámci této Služby a veškeré tyto materiály, obsah a Služba jsou poskytovány “tak, jak jsou”. Rovněž neposkytujeme žádné prohlášení, záruky jakéhokoli druhu, výslovné ani předpokládané, ani nezaručujeme, že přístup ke Službě bude nepřerušovaný nebo bezchybný. Pro správné fungování a plné využití Služby je nutné tuto používat na hardwaru a softwaru, které splňují minimální požadavky na konfiguraci dostupné v seznamu Apple App Store dané služby.

**6. ZÁSADY ZRUŠENÍ SLUŽBY **

6.1. Dokončením nákupu vybraných placených Služeb uděluje uživatel souhlas s okamžitým využitím všech funkcí placené Služby. Tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že jakmile začne využívat placenou Službu, je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze z níže uvedených důvodů a/nebo v případě podstatného porušení smlouvy ze strany Provozovatele.

6.2. V případě, že je uživatel spotřebitel, má právo od smlouvy uzavřené přes mobilní aplikaci odstoupit bez udání důvodu, a to do 14 dnů od nákupu členství – od uzavření smlouvy o placené službě. Uvedené však neplatí v případě, že jsou naplněny předpoklady nemožnosti odstoupení od smlouvy dle § 1837 občanského zákoníku. Nelze tedy odstoupit, pokud již uživatel cvičil či procvičil část členství v online programu. Odstoupení se posílá poštou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo datovou schránkou na kontaktní údaje Provozovatele uvedené na začátku a na konci těchto Podmínek.

6.3. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy lze již uhrazené členství v online programu vyžádat zpět prostřednictvím společnosti Apple nebo Google. Uživatel musí podat žádost o vrácení peněz následujícím způsobem v systému iOS:

Vyúčtování nákupů aplikací pro iOS / Android se provádí přímo prostřednictvím společnosti Apple / Google. Vzhledem k této skutečnosti nemůžeme vrátit peníze, takže musíte sami požádat společnost Apple / Google o vrácení peněz (podle těchto pokynů):

 • Na domovské obrazovce otevřete aplikaci Mail.
 • Najděte e-mail s názvem “Vaše potvrzení od společnosti Apple”.
 • Klikněte na účtenku za nákup, který chcete vrátit.
 • Klepněte na možnost Nahlásit problém vedle nákupu, který chcete nahlásit. Budete přesměrováni na stránku s hlášením problémů společnosti Apple.
 • Na výzvu zadejte své Apple ID a heslo.

Žádost o vrácení peněz pro systém Android:

 • Spusťte aplikaci Google Play
 • Klepněte na nabídku “Moje aplikace”
 • Předplatné a klepněte na aplikaci (Online koučink, co má koule), za kterou chcete získat náhradu.

Další informace nalezne u Apple App Store nebo Google Play Store. Pokud se vám po provedení těchto kroků nepodařilo získat uhrazené předplatné zpět, kontaktujte nás na adrese [email protected].

6.4. Předplatné zakoupeného online programu lze zrušit i po uplynutí výše uvedené
14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, ke zrušení Služby pak dojde ke konci aktuálního platebního období uživatele a od dalšího platebního období již pro uživatele nebude daný online program přístupný. Pokud bude žádost uživatele o zrušení předplatného podána méně než
24 hodin před datem ukončení daného platebního období, stane se taková žádost účinnou až pro následující platebního období online programu a budeme nadále poskytovat Službu zaplacenou do konce tohoto platebního období. Pokud se uživatel rozhodne Službu zrušit, musí podat žádost o zrušení stejným způsobem, kterým došlo k přihlášení k odběru Služby (Apple App Store nebo Google Play Store).

6.5. V případě oprávněného zrušení členství v online programu dle bodu 5.4. výše lze strhávání pravidelných plateb z účtu uživatele zrušit pouze prostřednictvím společnosti Apple. Vyúčtování nákupů aplikací pro iOS/Android se provádí přímo prostřednictvím společnosti Apple / Google.

Uživatel musí zrušit předplatné v systému iOS následujícím způsobem:

 • Spusťte aplikaci Nastavení.
 • Klikněte na iTunes a App Store
 • Klikněte na Apple ID
 • Klikněte na Zobrazit Apple ID
 • Klikněte na Apple ID
 • V části Předplatné klikněte na položku Spravovat
 • Klikněte na Online koučink, co má koule
 • Klikněte na Zrušit předplatné
 • Klikněte na Potvrdit

Uživatel musí zrušit předplatné v systému Android následujícím způsobem:

 • Spusťte aplikaci Google Play
 • Klikněte na nabídku “Moje aplikace”
 • Předplatné a klepněte na aplikaci (Online koučink, co má koule), jejíž předplatné chcete zrušit.

7. REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1. Na nároky z vadných služeb se vztahují zákonná ustanovení. Spotřebitelská práva uživatele zůstávají v každém případě nedotčena.

7.2. Nesplní-li Provozovatel povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy řádně a včas, může uživatel samozřejmě Službu reklamovat. Reklamace musí být učiněna v rámci mobilní aplikace nebo u Provozovatele písemně (postačí e-mailem) bez zbytečného odkladu (prostě co nejdřív, dokud si to všichni pamatujeme), nejpozději do 3 měsíců ode dne poskytnutí Služby, nebo v případě, že poskytnutí Služby neproběhlo, ode dne, kdy měla být Služba poskytnuta.

7.3. V reklamaci musí uživatel barvitě vylíčit, proč ji podává, aby bylo jasné, na co si vlastně stěžuje.

7.4. Provozovatel se zavazuje rozhodnout o přijaté reklamaci hned, nejpozději však do
15-ti pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba přiměřená podle druhu Služby potřebná k odbornému posouzení vady (např. vypracování posudku lékařem či lékárníkem).

7.5. Po uplynutí této lhůty má uživatel právo na odstoupení od uzavřené smlouvy nebo na slevu z ceny Služby.

7.6. Provozovatel vydá uživateli, který uplatnil reklamaci, potvrzení, kdy k uplatnění reklamace došlo, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován. Dále Provozovatel vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a pro případné zamítnutí reklamace vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

8. POZASTAVENÍ PŘÍSTUPU, PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY SLUŽEB

8.1. Provozovatel může dle svého uvážení pozastavit přístup uživatele ke Službě nebo její části v těchto případech:

 • plánovaná údržba;

 • pokud uživatel poruší tyto Podmínky, zejména podmínky licence (článek 7. níže), nebo do Služeb nahraje nezákonný obsah;

 • pokud jsou informace poskytnuté uživatelem nepravdivé nebo nepřesné;

 • pokud svým jednáním uživatel porušuje zákony nebo předpisy, například ty, které se týkají autorských práv a duševního vlastnictví;

 • pokud je chování uživatele vůči zaměstnancům, partnerům, smluvním partnerům, zástupcům nebo jiným uživatelům Provozovatele považováno za ohrožující, urážlivé nebo obtěžující;

 • řešení mimořádných bezpečnostních problémů Služby;

 • do doby, než Provozovatel provede úpravu Služby.

  8.2. Provozovatel si vyhrazuje právo vydávat aktualizace, záplaty a opravy chyb v mobilní aplikaci. Veškeré obecné aktualizace, údržba nebo upgrady vám budou dostupné ke stažení, uživatel však není povinen aktualizace Služby stahovat a instalovat. Ovšem v takovém případě Železná koule nemůže zaručit funkčnost Služby. Provozovatel je rovněž oprávněn provádět jakékoli úpravy nebo změny Služby, včetně její úplné nedostupnosti, a to bez náhrady, dle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění.

9. AUTORSKÉ PRÁVO ŽELEZNÉ KOULE K OBSAHU ONLINE PROGRAMU

9.1. Mobilní aplikace je ve smyslu autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb.) autorským dílem. Obsah mobilní aplikace je chráněn autorským právem Železné koule. Železná koule uživateli v bodu 7.2. dále uděluje oprávnění k užívání mobilní aplikace, tedy licenci k užívání aplikace. Licence určuje pravidla užívání obsahu aplikace, tak abyste nenakládali s námi vytvořeným obsahem způsobem, který se nám nebude líbit. Železná koule poskytne uživateli práva potřebná k užívání aplikace, avšak nikoliv ke zneužívání obsahu mobilní aplikace a zejména online programu.

9.2. Vaším souhlasem s těmito Podmínkami vám Železná koule tímto uděluje omezenou, nevýhradní, osobní, nepřevoditelnou a nesublicencovatelnou licenci k užívání mobilní aplikace. Licence se uděluje na dobu trvání smluvního vztahu mezi Železnou koulí a Vámi podle těchto Podmínek a vztahuje se i na jakékoliv aktualizace mobilní aplikace, pokud taková aktualizace nebude spojena se samostatnou licencí, údržbu nebo bezplatné upgrady Služeb. Licence automaticky zaniká, když přestanete používat Službu a odinstalujete příslušnou mobilní aplikaci ze svého mobilního zařízení. Jakýkoli obsah Služby můžete používat pouze po dobu platnosti Licence a v souladu s ní.

9.3. V rámci licence k užívání mobilní aplikace tedy nesmíte:

 • měnit, reprodukovat, překládat, distribuovat, publikovat Službu a její obsah, dále vytvářet nebo používat odvozená díla, sdělovat veřejnosti nebo jinak využívat, ani jakkoli používat název nebo označení Služeb a jejich obsahu;
 • prodávat, poskytovat sublicence, pronajímat, půjčovat nebo jakýmkoli jiným způsobem distribuovat Službu nebo jakákoli práva duševního vlastnictví k ní nebo jinak zpřístupňovat Službu jiným osobám;
 • používat Službu nebo k nim přistupovat v rozporu s platnými zákony nebo právy duševního vlastnictví a/nebo osobnostními právy třetích stran;
 • používat Službu nebo k ní přistupovat způsobem, který ohrožuje bezpečnost nebo funkčnost Služby, nebo za jakýmkoli účelem či způsobem, který není výslovně povolen v těchto Podmínkách;
 • vytvářet, shromažďovat, přenášet, ukládat, používat nebo zpracovávat Službu způsobem, který porušuje jakýkoli zákon nebo porušuje či jinak zneužívá práva duševního vlastnictví nebo jiná práva třetích stran, včetně jakýchkoli morálních práv, práv na ochranu soukromí nebo práv na publicitu;
 • zpětného inženýrství, úprav, dekompilace nebo rozebírání Služby nebo jejích částí nebo jakéhokoli jiného pokusu o zjištění složení nebo vlastností Služby;
 • zasahovat do Služby, narušovat ji nebo se pokoušet zkoumat, skenovat nebo testovat její zranitelnost;
 • nahrávat do Služby škodlivý software nebo jakékoli soubory obsahující poškozené soubory, viry nebo jakékoli jiné programy, které mohou poškodit nebo nepříznivě ovlivnit provoz Služby;
 • odstraňovat nebo zakrývat jakákoli upozornění nebo označení týkající se vlastnických práv ve Službě, včetně upozornění na značku, autorská práva, ochranné známky a patenty nebo oznámení o probíhajícím patentovém řízení;
 • přistupovat ke Službě nebo ji používat za účelem vytvoření podobného nebo konkurenčního produktu či Služby nebo provádět jakékoli testování zranitelnosti, penetraci nebo podobné testování Služby.

10. OBSAH NAHRANÝ UŽIVATELEM DO MOBILNÍ APLIKACE

10.1. Nahráním jakéhokoli obsahu mobilní aplikace (např. obsahu nahraného pod vaším uživatelským účtem, jako jsou fotografie, recenze, komentáře a další materiály) udělujete Železné kouli nevýhradní, celosvětovou, množstevně neomezenou, bezplatnou a plně hrazenou, volně převoditelnou a sublicencovatelnou, časově neomezenou (tj. po dobu trvání příslušných majetkových práv) licenci k použití takového nahraného obsahu pro jakýkoli známý účel.

10.2. Železná koule je oprávněna používat váš obsah v jeho původní nebo pozměněné podobě a upravovat, reprodukovat, překládat, distribuovat, zveřejňovat, vytvářet a používat odvozená díla, sdělovat veřejnosti nebo jinak používat váš obsah v jakémkoli rozsahu a jakýmkoli způsobem nezbytným pro provozování Služby. Železná koule je rovněž oprávněna používat vaše jméno a podobiznu v souvislosti s vaším obsahem bez jakýchkoli omezení.

10.3. Za obsah, který do mobilní aplikace nahrajete, nesete výhradní odpovědnost. Prostřednictvím svého uživatelského účtu v mobilní aplikaci nesmíte inzerovat komerční webové stránky nebo jiné produkty. Nesmíte vytvářet ani sdílet obsah, který má pornografický, sexuální, násilný, rasistický, podněcující, diskriminační, explicitní, urážlivý a/nebo hanlivý charakter. Musíte zajistit, že budete vlastníkem veškerých práv k obsahu, který do mobilní aplikace nahrajete.

10.4. Železná koule je oprávněna podle svého uvážení nebo z podnětu třetí strany či příslušného orgánu veřejné moci upravit, odstranit nebo zablokovat obsah, který je:

 • nepravdivý, nezákonný, zavádějící, hanlivý, urážlivý, obscénní, pornografický, dvojsmyslný, obtěžující, usvědčující, porušující práva třetích stran, vulgární, podvodný nebo jinak nepřípustný, rasistický nebo podněcující k náboženskému fanatismu, nenávisti nebo fyzickému poškození jakéhokoli druhu;

 • obsahuje jakékoli zmínky, náznaky, výrazy, obrázky nebo jiné grafické, zvukové či jiné prostředky, které by představovaly, podněcovaly, naváděly nebo naváděly ke spáchání nezákonné činnosti nebo trestného činu, byly způsobilé způsobit škodu nebo porušovat práva třetích osob; a/nebo porušuje obecně závazné právní předpisy;

 • které by mohly jakýmkoli způsobem poškodit zařízení, na kterém je Služba poskytována, servery Provozovatele nebo zařízení ostatních uživatelů mobilní aplikace;

 • je v rozporu s našimi Podmínkami.

  10.5. V případě, že byste obsah popsaný v bodu 10.4. do mobilní aplikace i přes popsaný zákaz nahráli, si Železná koule vyhrazuje právo pozastavit a případně na nezbytně nutnou dobu smazat Váš uživatelský účet.

  10.6. Souhlas s podmínkami nahrávání obsahu do mobilní aplikace vyjadřujete v rámci registrace kliknutím na tlačítko “Objednat a zaplatit” nebo na podobně označené pole.

  10.7. Železná koule preventivně nekontroluje uživatelský obsah zveřejňovaný nebo šířený svými uživateli a v žádném případě za takový obsah neodpovídá. Některý uživatelský obsah může být převzat od třetích stran a Železná koule neodpovídá za správnost, aktuálnost, úplnost nebo jakoukoli jinou informační hodnotu takového obsahu třetích stran. Uživatelský obsah nepředstavuje názory, prohlášení nebo jiné postoje Provozovatele, a proto nemůže být spojován se Železnou koulí a jejím obchodním jménem;

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Zavazujeme se, že veškeré Vaše osobní informace, včetně osobních údajů budeme zpracovávat s náležitou péčí. Nebudeme žádným způsobem shromažďovat, shromažďovat, uchovávat, šířit, zveřejňovat, zpracovávat nebo používat důvěrné informace, včetně osobních údajů, ani je slučovat s jinými informacemi bez řádného právního důvodu. Veškeré osobní údaje zpracovávané v rámci Služby chráníme v souladu s požadavky stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (“obecné nařízení o ochraně osobních údajů”) a dalšími platnými právními předpisy. Podrobnou úpravu ochrany osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů.

11.2. Veškeré spory mezi Provozovatelem a uživatelem, které vzniknou z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, budou řešeny především vzájemnou dohodou a bez zbytečného odkladu. Pokud se nepodaří dosáhnout vzájemné dohody do 30 dnů, může se uživatel kdykoli obrátit na příslušný obecný soud, Českou obchodní inspekci nebo na místně příslušný orgán veřejné správy. Uživatel, který je spotřebitel, má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem, který mu pomůže, je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce však není oprávněna ve věci právně závazně rozhodnout. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách https://zeleznakoule.cz/online.

11.3. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit kdykoliv provozování služeb. V takovém případě nahradí poměrnou část členství jednotlivým uživatelům.

11.4. Provozovatel neposkytuje v rozsahu povoleném obecně závaznými právními předpisy žádné záruky kvality ani jiné záruky na Službu. Službu uživatel používá na vlastní nebezpečí a Železná koule neodpovídá za žádné škody, újmy, ztráty příjmů, zisků, poškození dobrého jména, dat nebo obchodních příležitostí, které mohou vzniknout při používání poskytovaných služeb nebo v souvislosti s nimi, nebo za zpoždění či znemožnění přístupu k nim.

11.5. Pokud uživatel poruší pravidla uvedená v těchto Podmínkách, je povinen odškodnit Provozovatele za veškeré nároky třetích stran vzniklé v důsledku takového porušení. Uživatel je povinen poskytnout součinnost při objasnění sporné situace. Provozovatel si vyhrazuje právo uplatňovat nároky na náhradu škody a další nároky.

11.6. Tyto Podmínky mohou být změněny na základě výhradního uvážení Provozovatele.
O všech změnách Podmínek budou uživatelé informováni v mobilní aplikaci nebo emailem nejméně 14 dní před účinností těchto změn. Pokud s navrhovanými změnami Podmínek uživatel nesouhlasí, je oprávněn odstoupit od smlouvy podle těchto Podmínek do 14 dnů od obdržení oznámení o změnách Podmínek a odhlásit se z placených služeb, nejpozději však ke dni účinnosti změny Podmínek. Pokud bude uživatel Službu používat i po datu účinnosti aktualizovaných Podmínek, bude se mít za to, že změněné Podmínky byly přijaty.

11.7. Pokud bude některé ustanovení těchto Podmínek soudem shledáno neplatným nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení těchto Podmínek zůstávají v platnosti. Jakákoli ustanovení těchto Podmínek, která soud nebo soud příslušné jurisdikce shledá nezákonnými nebo nevymahatelnými, budou od těchto Podmínek oddělena a všechna ostatní ustanovení Podmínek zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

11.8. Bez ohledu na zrušení, vypršení platnosti nebo ukončení těchto Podmínek zůstávají ustanovení obsažená v Podmínkách týkající se důvěrnosti, odpovědnosti, náhrady škody, licence k obsahu vytvářenému uživateli a rozhodného práva a řešení sporů v platnosti bez časového omezení, stejně jako všechna ostatní ustanovení, která svou povahou zůstávají v platnosti i po ukončení platnosti těchto Podmínek.

11.9. Tyto Podmínky představují úplnou dohodu mezi námi a Vámi týkající se našich Služeb a nahrazují a nahrazují veškeré předchozí dohody, které jsme mezi námi a Vámi ohledně Služeb mohli uzavřít.

11.10. Tyto Podmínky se řídí a vykládají v souladu s právem České republiky s vyloučením kolizních norem.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1. 6. 2023.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Podmínek nás můžete kontaktovat pomocí níže uvedených informací.

Železná koule, s.r.o.

https://zeleznakoule.cz

[email protected]

Křemencova 178/10

11000 Praha, Česko