Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Pomáháme vám cvičit. To s sebou jako svou nutnou (a nudnou) součást nese i práci s vašimi osobními údaji. Protože chceme, abyste byli co nejlépe informováni o tom, co s vašimi údaji děláme, sepsali jsme pro vás tyto Zásady ochrany osobních údajů, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“). V zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte zejména:

 1. Jaké informace o vás shromažďujeme a z jakého důvodu.
 2. Jakým způsobem tyto informace využíváme.
 3. Jaká jsou vaše práva ohledně námi využívaných soukromých informací a jakým způsobem je u nás uplatnit.

Společnost Železná koule s.r.o. (dále jen “Železná koule”, “my”, “nás” nebo “naše”) provozuje webové stránky https://zeleznakoule.cz a mobilní aplikaci pro iOS a Android (dále jen “služba”).

Pozorně si přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů, abyste jasně pochopili, jak shromažďujeme, používáme, chráníme nebo jinak nakládáme s vašimi osobními údaji v souladu s našimi webovými stránkami a mobilní aplikací pro iOS a Android.

Jaké osobní údaje shromažďujeme od lidí, kteří si se zaregistrují v naší mobilní aplikaci?

V Železné kouli si vystačíme s málem. Administrativy je u nás také málo. Přeci jen však potřebujeme některé osobní údaje, abyste u nás mohli cvičit. Při registraci do mobilní aplikace nám vyplníte celé vaše jméno a příjmení, vaše kontaktní údaje (e-mail, telefon), údaje z platební karty, poštovní adresu nebo adresu účtu na Facebooku či Googlu, věk, výšku, hmotnost, fitness cíle, úroveň kondice, pohlaví, případné zdravotní obtíže a kontraindikace atd. nebo jiných údajů, které nám pomohou zlepšit vaše zkušenosti s tréninkem, zejména můžeme žádat nahrání vašich fotografií do aplikace. V případě nahrání vaší fotografie do aplikace (např. progres před a po) si předem pečlivě prostudujte podmínky užívání mobilní aplikace Online koučink, co má koule.

Bez poskytnutí těchto vašich osobních údajů vám nejsme schopni vámi požadované služby poskytnout (neplatí pro fotografie).

Vyplněním e-mailové adresy v příslušném formuláři se můžete připojit k odběru novinek. Budeme vám tak moci zasílat informace o novinkách, změnách v rozvrhu či zajímavých akcích, konkrétních tipech a řešeních apod.

Jak vaše osobní údaje používáme?

Osobní údaje, které nám poskytujete, využíváme především k zajištění vámi očekávaných služeb v nejvyšší možné kvalitě – jde o posílání zpráv o cvičení, o případných změnách v programu, nových možnostech (člověk nikdy neví, jak budeme cvičit za pár let a co vše přichystáme), zajímavých akcích, konkrétních tipech a řešeních, ale třeba i o fakturaci či propagaci pomocí dobře vypadajících podobizen našich cvičenců (jen pokud budete výslovně souhlasit mimo tyto podmínky). Vaše osobní informace uložíme do naší zašifrované databáze.

Údaje potřebujeme shromažďovat k těmto účelům:

 • abychom mohli poskytovat a udržovat naše služby
 • abychom vám umožnili účastnit se interaktivních funkcí naší služby, pokud se tak rozhodnete
 • abychom mohli poskytovat zákaznickou podporu
 • ke shromažďování analýz nebo cenných informací, abychom mohli naši službu zlepšovat
 • ke sledování využívání naší služby
 • abychom vás informovali o změnách naší služby
 • k odhalování, prevenci a řešení technických problémů

Právní základ pro zpracování osobních údajů podle GDPR

Vaše osobní údaje potřebujeme především proto, abychom měli dostatek informací k uzavření smlouvy s vámi včetně zajištění plateb přes mobilní aplikaci. Dále máme v souvislosti s poskytováním naší služby určité zákonné povinnosti, k jejichž plnění potřebujeme vaše osobní údaje. Nakonec vaše osobní údaje potřebujeme i pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů pro případ, že na nás některý z klientů bude uplatňovat nárok v souvislosti s našimi službami.

Dále abychom mohli smlouvu co nejlépe plnit a poskytovat vám co nejlepší služby pomocí našeho online tréninkového programu a výživového poradenství, potřebujeme od vás získat i některé údaje o vašem zdravotním stavu – jako je fyzická kondice, případné zdravotní obtíže a kontraindikace cvičení i stravování. Ke zpracování této zvláštní kategorie osobních údajů od vás potřebujeme speciální souhlas, bez kterého bychom vám bohužel nemohli poskytnout naše služby v rozsahu, jaký je potřeba pro dosažení účelu našeho online programu. Pokud svůj názor v budoucnu změníte, udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Bez informací o vašem zdravotním stavu však můžeme poskytovat jen značně omezenou podobu našich služeb (zejména bez výživového poradenství).

Zasílání novinek

V průběhu poskytování kterékoliv služby vás zdvořile požádáme o udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Prostřednictvím obchodních sdělení vás chceme informovat o našich službách a budoucích změnách. Každý ze zaslaných e-mailů bude označený jako obchodní sdělení a každý z nich bude obsahovat odkaz, za jehož pomocí se snadno z odběru obchodních sdělení odhlásíte. Z důvodu zasílání obchodních sdělení budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu tří let od chvíle, kdy jste využili našich služeb naposledy. Po uplynutí těchto tří let vás požádáme o obnovení vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.

Uchovávání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu (tedy po celou dobu cvičení, i kdyby to bylo jednou za uherský rok). Po skončení účinnosti smlouvy musíme, vzhledem k možným námitkám a případným sporům, vaše osobní údaje udržovat po dobu dalších 4 let (tedy po dobu obecné promlčecí lhůty, po které je již neefektivní podávat žalobu soudu, prodlouženou o dobu, po kterou může trvat, než nám nebo vám dá soud vědět, že je žaloba skutečně podána). Po dobu těchto čtyř let již budeme držet jen osobní informace nezbytné pro naši, popřípadě vaši obranu v případném soudním sporu. Po skončení této doby budou vaše osobní údaje z našich databází zcela vymazány, pokud nevyužijete naše služby znovu, nebo pokud to není nutné v konkrétním případě z důvodů konkrétního zákonného příkazu.

Železná koule bude rovněž uchovávat osobní údaje o používání mobilní aplikace pro účely interní analýzy. Údaje o používání mobilní aplikace jsou obecně uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje použity k posílení bezpečnosti nebo za účelem zlepšení funkčnosti služby, nebo kdy jsme ze zákona povinni uchovávat tyto údaje po delší dobu.

Přenos údajů

Vaše údaje, včetně osobních údajů, mohou být přenášeny do počítačů a jiného hardwaru (nebo uchovávány v počítačích a jiném hardwaru) umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů vaší jurisdikce. Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů představuje váš souhlas s tímto přenosem. Železná koule podnikne veškeré přiměřené kroky, aby zajistila, že s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, a žádný přenos vašich osobních údajů nebude uskutečněn do organizace nebo země, pokud nebudou zajištěny odpovídající kontroly a zabezpečení vašich údajů.

Bezpečnost údajů

Zavazujeme se chránit osobní údaje našich uživatelů. Zavádíme vhodná opatření, která pomáhají chránit bezpečnost vašich osobních údajů; berte však na vědomí, že žádný systém není nikdy zcela bezpečný. Zavedli jsme různá pravidla, včetně pseudonymizace, šifrování, přístupu a zásad uchovávání, abychom chránili před neoprávněným přístupem a zbytečným uchováváním osobních údajů v našich systémech.

Vaše práva podle GDPR

Právo na zpřístupnění osobních údajů a právo na jejich opravu

Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu [email protected] požádat o zaslání potvrzení, zda jsou či nejsou vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že vaše údaje námi budou zpracovány, můžeme vás na vaši žádost nad rámec informací poskytnutých v těchto Zásadách ochrany osobních údajů informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou vaše osobní údaje zpřístupněny a pokud nezískáme osobní údaje od vás, máte právo na veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme vaše osobní informace získali.

Pokud o vás budeme zpracovávat vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu [email protected] upozornit, my pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme. Po se registraci v naší mobilní aplikaci budete mít možnost si své osobní údaje opravit sami za pomocí úprav vašeho profilu. V případě, že byste nám chtěli doplnit některé osobní údaje, které jste nám dříve neposkytli, a tyto osobní údaje jsou nezbytné pro zajištění námi poskytovaných služeb, stačí je v příslušném místě vyplnit celé ještě jednou.

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

V případě, že budeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu (jakože je tak skutečně zpracovávat budeme), máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to zasláním zprávy na e-mailovou adresu [email protected]. Pokud takovou námitku podáte, nebudeme moci vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme, jaký závažný oprávněný důvod pro zpracování máme, a že tento náš důvod převáží nad vašimi zájmy, vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků. Pokud bychom zpracovávali vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu (např. z důvodů zasílání obchodních sdělení), můžete vznést na výše uvedenou e-mailovou adresu námitky proti takovému zpracování, přičemž po vznesení takové námitky již nebudeme tyto údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat.

**Právo na omezení práce s osobními údaji **

Máte právo, abychom omezili jakékoliv zpracování vašich osobních údajů včetně jejich vymazání:

Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti. Pokud bude zpracování vašich osobních údajů protiprávní a vy požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu [email protected] namísto o vymazání o omezení jejich použití. Pokud vaše osobní údaje již sice nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků. Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad vašimi zájmy.

Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)

V případě, že zjistíte, že zpracováváme vaše osobní údaje:

Přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali. Odvoláte souhlas s jejich zpracováním a zároveň nebude existovat žádný další důvod pro jejich zpracování (samozřejmě jen v případech, kde zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu).

Pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad vašimi zájmy, vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků. Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu od oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu [email protected] takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Údaje pak nemůžeme ani na vaši žádost vymazat, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě

Pokud nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu [email protected] požádáte, abychom vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje, zašleme vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. formát *.pdf, nebo některý z tabulkových formátů), pokud takto údaje zpracováváme. Pokud nás požádáte, abychom vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, máme povinnost tak učinit, ovšem opět jen v případě, že je takto již zpracováváme.

Právo kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení

V případě, že od nás již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžete odvolat souhlas s jejich zasíláním kdykoliv i bez udání důvodů buď kliknutím na označený odkaz, který bude součástí každého obchodního sdělení, nebo omezením ve vašem profilu vytvořeném na základě registrace na našich webových stránkách, popřípadě zasláním zprávy na e-mailovou adresu [email protected].

Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

V případě, že podle vašeho názoru nenaplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese jejich sídla Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu [email protected], či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

Poskytovatelé služeb

Ke zlepšení naší Služby můžeme využívat společnosti a jednotlivce třetích stran (dále jen “Poskytovatelé služeb”), kteří poskytují Službu naším jménem, provádějí služby související se Službou nebo nám pomáhají při analýze toho, jak je naše Služba využívána. Tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům pouze za účelem plnění těchto úkolů naším jménem a jsou povinny je nezveřejňovat ani nepoužívat k jiným účelům.

Analytické služby

K monitorování a analýze používání naší Služby můžeme využívat služeb třetích stran.

 • Google Analytics, Firebase Analytics, Facebook Analytics a Attribution Partners.

 • Tyto služby jsou analytické služby, které sledují a vykazují návštěvnost webových stránek a aplikací. Tyto služby používají shromážděné údaje ke sledování a monitorování používání naší Služby. Tato data jsou sdílena s dalšími službami v rámci jejich společnosti. Shromážděné údaje mohou používat ke kontextualizaci a personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě.

 • Zpřístupnění vaší aktivity na Službě službě Google Analytics můžete odmítnout instalací doplňku prohlížeče pro odmítnutí služby Google Analytics Všechny ostatní budou respektovat hlavičky “Nesledovat” z prohlížečů, jako je Firefox a Brave.

 • Další informace o postupech ochrany osobních údajů těchto společností naleznete na níže uvedených odkazech:

  https://policies.google.com/privacy

  https://firebase.google.com/support/privacy/

Prodejci třetích stran

Společnost Železná koule se při své činnosti spoléhá na několik standardních služeb a infrastrukturu. Zajistili jsme, aby všechny samy splňovaly požadavky GDPR.

Spoléháme se na služby, jako jsou např: Cloudové služby, poskytovatelé transakčních e-mailů, partneři pro atribuci mobilní reklamy, reklamní platformy atd. Abychom mohli poskytovat naše služby.

Hlavními dodavateli, které využíváme, jsou např:

Ecomail

Služba: E-mail

Umístění: Česká Republika

Služby Google Cloud

Služba: Poskytovatel cloudových služeb

USA, Irsko

Google Analytics, Firebase Analytics a přihlášení

Služba: Analytics

USA

Přihlášení na Facebook, Pixel, Analytics, Lookalikes

Služba: Služba: Analýza, ověřování, reklama

Umístění: USA

Reklama na Facebooku

K měření konverzí používáme pixel a SDK společnosti Facebook. Tuto službu poskytuje společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle společnosti Facebook jsou však shromážděné údaje předávány také do USA a dalších třetích zemí.

To umožňuje sledovat návštěvníky služby poté, co byli na službu přesměrováni kliknutím na reklamu Facebooku. To umožňuje vyhodnocovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a optimalizovat budoucí reklamní opatření.

Shromážděné údaje jsou pro společnost Železná koule anonymní. Nemůžeme vidět identitu uživatelů. Údaje jsou ukládány a zpracovávány společností Facebook, takže společnost Facebook může údaje používat pro své vlastní reklamní účely v souladu se zásadami používání údajů společnosti Facebook. Díky tomu může společnost Facebook umožnit zobrazování reklam na stránkách v rámci Facebooku i mimo něj. Společnost Železná koule nemůže toto použití údajů ovlivnit.

Další informace o ochraně soukromí naleznete na webových stránkách společnosti Facebook věnovaných ochraně osobních údajů: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Funkci remarketingu Custom Audiences můžete zakázat v nastavení reklamy: https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings/.

Platby

V rámci služby poskytujeme placené produkty a služby. V takovém případě využíváme ke zpracování plateb služby třetích stran. Údaje o vašich platebních kartách neshromažďujeme. Tyto údaje jsou poskytovány přímo zpracovatelům plateb třetích stran přes Apple App Store nebo Google Play Store.

Odkazy na další stránky

Služba může obsahovat odkazy na stránky, které nejsou pod naším vlivem. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, důrazně doporučujeme, abyste si přečetli Zásady ochrany osobních údajů navštívené stránky.

Kontaktování

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto zásad ochrany osobních údajů nás můžete jako správce vašich osobních údajů kontaktovat pomocí níže uvedených informací.

Železná koule s.r.o.

Zeleznakoule.cz

[email protected]

Křemencova 10

11000 Praha, Česko

Naposledy upraveno 2023-06-01