Všeobecné obchodní podmínky

Pomáháme Vám cvičit s kettlebellem. Jmenujeme se „Železná koule“ a zde se dozvíte pravidla („Podmínky“), jak to u nás chodí. Tato pravidla se samozřejmě řídí zákonem, konkrétně tím občanským č. 89/2012 Sb.

Trénuje a provozovatelem je:

V tělocvičně Železná koule Národka, Opatovická 160/18, Praha 1 a v tělocvičně Železná koule Strašnice, Krátká 22, Praha 10:

Železná koule, s.r.o., IČ: 091 29 049, se sídlem Křemencova 178/10, Praha 1.

V tělocvičně Železná koule Holešovice, Argentinská 1023/24, Praha 7 pak:

Octárna Holešovice, s.r.o., IČ: 088 01 380, se sídlem Argentinská 1023/24, Praha 7.

Uživatelem jste pak Vy, tedy člověk, který se účastní tréninku Železné koule.

Základní pravidla

 • Uživatel se musí seznámit s těmito Podmínkami, jinak nebude vědět, co v nich je.
 • Vstupem do tělocvičny souhlasí uživatel s těmito Podmínkami a zavazujete se dodržovat pravidla v nich uvedená, i kdyby mu přišla přísná.
 • Možnost u nás cvičit není vymahatelná a provozovatel má právo členství zamítnout před jeho vznikem, nebo i v průběhu trvání členství – a to i bez udání důvodů. Provozovatel bude takto postupovat například v těch případech, kdy by členství určitého konkrétního návštěvníka mohlo ohrozit dobré jméno provozovatele či tělocvičny.
 • V tělocvičně se nesmí pít alkohol, kouřit a užívat další drogy.

Odpovědnost provozovatele

 • Uživatel musí dosáhnout věku minimálně 15 let. Je-li mladší, je mu vstup do tělocvičny povolen pouze na základě písemného souhlasu zákonného zástupce a tato osoba přebírá plnou odpovědnost za bezpečí nezletilého uživatele (platí pouze pro tělocvičnu Železná koule Strašnice, v ostatních je vstup povolen pouze uživateli od 18 let věku).
 • Nejsme doktoři. Provozovatel nenese odpovědnost za aktuální zdravotní stav uživatele. Každá návštěva tělocvičny je na vlastní nebezpečí, provozovatel nezodpovídá za možná zranění či následně způsobené zdravotní problémy. Je tedy logicky zakázáno provozovat sportovní aktivity v případě nemoci, zranění, pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků. Provozovatel je v těchto případech oprávněn znemožnit či neumožnit uživateli výkon sportovních aktivit v tělocvičně bez náhrady.
 • Uživatel by měl na odkládání věcí užívat šatny, případně skříňky (pokud jsou jimi šatny dané tělocvičny vybavené). Je pak povinen své věci si při odchodu odnést a nechat skříňku odemčenou. Uzamčená skříňka může být na náklady uživatele otevřena a vyklizena.
 • Provozovatel neodpovídá za vnesené věci, které do tělocvičny nepatří.
 • Trénink

  • V tělocvičně probíhají pouze tréninky pod vedením či za asistence trenérů dle předem daných rozpisů. Trénink trvá zpravidla přibližně 60 minut.
  • Provozovatel může konkrétní trénink jednostranně z vážných důvodů zrušit a nahradit ho jindy.
  • Při cvičení je uživatel povinen dbát na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních.
  • Uživatel neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným. Jinak může být vykázán i bez náhrady.
  • Uživatel je povinen se řídit instrukcemi trenéra. V případě, že opakovaně nebude respektovat nařízení trenéra, může být z lekce vykázán bez náhrady.
  • Vstup do tělocvičny je povolen pouze v pro cvičení vhodném oblečení (to posoudí provozovatel).
  • Uživatel je povinen používat vybavení tělocvičny pouze v souladu s jeho určením a dle instrukcí trenéra. Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového a cvičebního vybavení tělocvičny je zakázáno, pokud není výslovně povoleno.
  • Při cvičení s nakládacími činkami musí uživatel vždy používat uzávěry nakládacích os. Po ukončení cvičení jsou uživatelé povinni ukládat nářadí na předem určená místa.
  • V prostorách tělocvičny je zakázáno odhazovat kettlebell či činky z výšky na zem anebo třeba na někoho jiného.
  • Uživatelé musí hlásit veškeré zjištěné závady a havárie neprodleně trenérovi, provozovateli nebo obsluze.

  Odměna

  • Konkrétní výše odměny provozovatele je stanovena na webu provozovatele.
  • Zpravidla se hradí členství na bázi měsíčního poplatku či dle zvoleného programu. Podrobnosti jsou na webu.
  • První zkušební lekce je zdarma, pak je nutné zaplatit členství před zahájením cvičení.
  • Uhrazené členství je nevratné.
  • V případě závažného či opakovaného porušení těchto podmínek může provozovatel členství bez náhrady zrušit.

  Závěrečná ustanovení

  • Úpravu ochrany osobních údajů najdete zde.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit kdykoliv provozování služeb. V takovém případě nahradí poměrnou část členství jednotlivým uživatelům.
  • Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 16. 10. 2023